Hakkımızda

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Dil Öğretim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine, mali yükümlülüklere ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Dil Öğretim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve mali yükümlülüklere ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında Ankara’da imzalanan 31 Ekim 1992 ve 22 Ekim 2009 tarihli Anlaşmalara dayanılarak onaylanan Tüzük çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Rektörlük: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörünü ve Rektör Vekilini, b) Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini, c) Merkez: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Dil Öğretim Merkezini, ç) AYUDİLMER: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi’ni, d) Senato: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Senatosunu, e) Müdür: Dil Öğretim Merkezi Müdürünü, f) Yönetim Kurulu: Dil Öğretim Merkezi Yönetim Kurulunu, g) Danışma Kurulu: Dil Öğretim Merkezi Danışma Kurulunu, ğ) Program Koordinatörü: AYUDİLMER Müdürü kararıyla görevlendirilen, AYUDİLMER eğitim programını öneren ve programın yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlayan kişiyi, h) Öğretim Elemanı: AYUDİLMER’in yürüttüğü eğitim programında eğitim veren kişiyi, ı) Katılımcı: AYUDİLMER’in yürüttüğü eğitim programına kaydolan kişiyi, i) Eğitim Programı: AYUDİLMER’in yürüttüğü sertifika, kurs, sınav, seminer, konferans ve benzeri eğitimler ile diğer etkinlikleri, j) Sertifika Programı: AYUDİLMER’in yürüttüğü en az 40 ders saatinin bulunduğu ve devam koşulunu sağlayıp öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcıların başarı belgesi, başarısız olup yalnızca devam koşulunu sağlayan katılımcıların ise katılım belgesi almaya hak kazandığı eğitim programını, k) Başarı Belgesi: AYUDİLMER eğitim programlarında başarı gerektiren programı, devam koşulunu sağlayıp, öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi, l) Katılım Belgesi: AYUDİLMER eğitim programında devam koşulunu sağlayıp, başarı belgesi alamayan katılımcılar ile yalnızca katılım belgesi verilen eğitim programlarında devam koşulunu sağlayan katılımcılara verilen belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: a) Türkçe ve Kazakçanın yabancı dil olarak öğretimi başta olmak üzere talep edilen diğer dillerde dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, b) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini incelemek, c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, ç) Kazakistan sınırları içinde ve dışında dil, kültür ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak, d) Türkçe, Kazakça ve talep edilen diğer tüm dillerde imkânlar doğrultusunda, bu dilleri öğrenme fırsatı sağlamak, e) Talep edilen dilleri -Türkçe ve Kazakça başta olmak üzere- öğretmek amacıyla yurt içinde çalışacak ve/veya yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli belgelendirme ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler hazırlamak, oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Türkçe ve Kazakça başta olmak üzere talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek, b) Türk dilini, edebiyatını, kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak, c) Dil öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek, ç) Çözüm ortakları, paydaş kurumlar ve kuruluşlar ile Türkçe, Kazakça ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim–öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, e) Türkçeyi ve Kazakçayı iyi öğretmeyi, Türkiye’yi, Kazakistan’ı ve Türk kültürünü etkili ve başarılı bir şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek, f) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama–araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, g) Türkçenin ve Kazakçanın anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, ğ) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerini, dil öğretimi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak, h) Kazakistan’a gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe ve/veya Kazakça öğrenmek isteyen ilgililere internet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini ve/veya Kazak Türkçesini öğretmek, ı) Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Kazakistan’daki üniversitelerin yabancı dil bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, burs vermek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, i) Türkçe ve Kazakça dışında talep edilen dillerin öğretimi amacıyla kurslar açmak, öğretim elemanı temin etmek, dillerin öğretimi ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, j) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak, k) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak, l) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, m) Türk kültürünü ve dilini tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, afiş, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, n) Türkçe ve Kazakça öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için bu diller ve diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, o) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek, ö) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, p) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut olan ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar hakkında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek, r) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile iş birliği yapmak, s) Türkçe, Kazakça ve talep edilen dillerde, bu dilleri ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek, ş) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında öğretmeye yönelik programlar düzenlemek, t) Talep hâlinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, tercihen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya öğretim elemanları arasından, Rektörlük tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörlüğün onayına sunar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevleri MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak, c) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak, e) Merkezin araştırma, proje, eğitim–öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek, ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek, h) Danışma Kuruluna başkanlık etmek. I) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak. Yönetim Kurulu MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri veya elemanları arasından Rektörlük tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. (3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek, ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak, d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek, e) Merkezin faaliyet konularında, iş birliği gerektiren çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, f) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek kişilere ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin karar almak, g) Merkezin bütçesini hazırlamak, ğ) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak, Danışma Kurulu ve görevleri MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektörlük tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. (2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. (3) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur. Çalışma ve proje grupları MADDE 13 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektörlük tarafından görevlendirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar Eğitim Programı Açılması Madde 14 – (1) AYUDİLMER’de yürütülecek sertifika, kurs, seminer ve benzeri eğitim programları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak düzenlenir. (2) Yabancı Dil Olarak Türkçe, Kazakça ve talep edilen dillerin eğitimi için AYUDİLMER’e yapılan bireysel veya kurumsal başvurulara istinaden bir eğitim programının ve/veya sertifika programlarının açılmasına AYUDİLMER Müdürü karar verir. Üniversite Senatosu ve/veya Yönetim Kurulu onayı ile gelen programlarda ayrıca AYUDİLMER Müdürünün kararı aranmaz. Madde 15 – (1) Senato veya AYUDİLMER Yönetim Kurulunca kabul edilen sertifika, seminer, kurs, sınav, konferans ve benzeri eğitim programlarının duyurusunun yapılmasını, derslerin planlanmasını, ders içeriklerinin belirlenmesini, AYUDİLMER gerçekleştirir. (2) Sertifika, seminer, kurs, sınav, konferans ve benzeri eğitim programı/programlarını Yönetim Kurulunun almış olduğu bütçe karaları doğrultusunda AYUDİLMER gerçekleştirir. (3) Sertifika, seminer, kurs, sınav, konferans ve benzeri eğitim programlarının bütçesi Müdürünün önerisi üzerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (4) Dil öğretimi programlarında, 8 (sekiz) katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde sınıf açılmaz ve sınıf mevcudu en fazla 25 (yirmibeş) kişi ile sınırlandırılır. Yabancı Dil Olarak Türkçe/Kazakça Öğretimi Sertifika Programı için en az 20 (yirmi) katılımcı olması zorunluluğu aranır. Eğitim Programının Yürütülmesi Madde 16 – Açılacak eğitim programlarının yürütülmesi AYUDİLMER Müdürü veya AYUDİLMER Müdürü tarafından belirlenen AYUDİLMER koordinatörünün iş birliğiyle yürütülür. Program önerisinin birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların iş birliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla birimde benzer eğitim programları olması durumunda bu programlar ve birimler arasındaki koordinasyon AYUDİLMER Müdürü tarafından sağlanır. Koordinatörler ve Görevleri Madde 17 – (1) AYUDİLMER’in yürüteceği eğitim programlarının program koordinatörlerini AYUDİLMER Müdürü belirler. (2) AYUDİLMER Koordinatörü açılan eğitim programının yürütülmesi ve diğer birimlere olan koordinasyonunu sağlar, Program Koordinatörü başlangıcından bitimine kadar programla ilgili tüm işlemleri planlar, ders ve sınav programlarının belirlenip yapılmasını sağlar, katılımcıların ve öğretim elemanlarının sorunları ile ilgilenir ve AYUDİLMER Müdürü ile iş birliği içerisinde olur. (3) Aynı öğretim elemanının en fazla kaç farklı eğitim programında program koordinatörü olarak görev alacağı, önerilen eğitim programlarının süreleri ile başlangıç ve bitiş tarihlerinin planlanması AYUDİLMER Müdürü tarafından belirlenir. (4) AYUDİLMER eğitim programlarında, program koordinatörlerinin Üniversite öğretim elemanı olması koşulu aranır. Gerektiğinde program koordinatörünün önerisi ile koordinatör yardımcıları görevlendirilebilir. AYUDİLMER Müdürünün kararı ile program koordinatörlerinin sayısı arttırılabilir ya da eksiltilebilir. Öğretim Elemanı Ders Görevlendirilmesi Madde 18 – (1) Eğitim programlarında öğretim elemanı ders görevlendirilmesi AYUDİLMER Müdürü tarafından belirlenir. Eğitim verecek personelde Üniversite öğretim elemanı olması koşulu aranır. Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde öğretim elemanı ders görevlendirmelerinde değişiklik yapabilir. (2) AYUDİLMER eğitim programında ders verecek öğretim elemanında “Yabancı Dil Olarak Türkçe/Kazakça Öğretimi Sertifikası”nın bulunması koşulu aranır. (3) Karşılama ve uyum programı dâhilinde; uluslararası öğrencilerin kalacakları yurtlara yerleştirilmesinde, Üniversitede okuyacakları bölümlere kayıtlarında, şehir ve üniversite tanıtımında çalışacak akademik personel AYUDİLMER Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilir. Eğitim Programlarına Kayıt Madde 19 – (1) Katılımcıların, açılacağı duyurulan AYUDİLMER eğitim programlarına kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde internet/fax/e-posta yoluyla veya elden AYUDİLMER’e teslim etmeleri gerekir. a) Katılımcıların doldurup imzalayacağı “Eğitim Programı Başvuru Formu”. b) Eğitim programı için belirlenen ücretin tamamının ilgili hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu c) Eğitim programının özelliklerine göre belirlenen ek belge veya önkoşulların sağlandığına ilişkin bilgi ve belgeler. (2) Katılımcı, “Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi Yönetmeliği koşullarının bilgim içerisinde olduğunu kabul ederim.” ifadesinin yer aldığı başvuru formunda kimlik ve iletişim bilgilerini beyan eder (3) Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar sadece AYUDİLMER’in yürüttüğü ilgili eğitim programı kapsamında kendilerine tanınan haklardan yararlanabilir, Üniversite öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar. Eğitim Programlarına Devam Madde 20 – (1) Katılımcıların eğitim programının sonunda belge/sertifika alabilmek için teorik derslere %70 oranında, uygulamalı derslere %80 oranında devam etme zorunlulukları bulunmaktadır. (2) Katılımcıların devam durumlarını, ilgili öğretim elemanı izler ve devam durumunu gösteren çizelge ile yoklama listelerini program sonunda ilgili AYUDİLMER Müdürlüğüne veya Program Koordinatörüne teslim eder. (3) Eğitim programına devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcılar katılım belgesi veya başarı belgesi verilmesine yönelik değerlendirmeye alınmaz; ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına yönelik mali sorumlulukları devam eder. (4) Uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcının programı tamamlaması konusunda kararı Müdürün veya Program Koordinatörünün önerisi üzerine Yönetim Kurulu verir. Eğitim Programlarında Başarının Değerlendirilmesi Madde 21 – (1) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı sınav ve uygulamalı ders anlatımı şeklinde yapılır. Her iki sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir ve iki sınavın ortalamasından 70 (yetmiş) puan ve üzeri not alan katılımcı başarı belgesi almaya hak kazanır. (2) Kur sınavları dört dil becerisine (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma) göre düzenlenir. Her dal 25 puan üzerinden değerlendirilir. Katılımcı bir dalda 16 puanın altında bir not alırsa tek ders sınavına alınır; 2 veya daha fazla dalda 16 puanın altında kalan katılımcı kur sınavından başarısız kabul edilir. (3) Eğitim programlarında başarı notu 100 üzerinden verilen tek bir not ile belirtilir. (4) Gerektiğinde eğitim programları başlamadan önce seviye tespit sınavları yapılabilir. (5) Eğitim programlarında devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar değerlendirmeye alınmaz. (6) Hastalık nedeniyle sınavlara girememe; üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler mazeret sınavı hakkından yararlanır. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Müdür veya AYUDİLMER Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Sınav Sonucuna İtiraz Madde 22 – Eğitim programı katılımcıları sınav notunun duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde AYUDİLMER Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. İtiraz, ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak en geç bir ay içinde AYUDİLMER Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur. Sertifika, Başarı Belgesi, Katılım Belgesi ve Benzeri Belgeler Madde 23 – (1) Eğitim programlarına devam eden ve yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonunda başarılı olan katılımcılara programa ait sertifika verilir. (2) Sertifikaların geçerlilik süreleri, ilgili eğitim programının özelliklerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulunun süre sınırı kararı almadığı belgeler için tarih sınırlandırılması yapılmaz. (3) Sertifika, başarı belgesi ve katılım belgesi verilmesi kararlaştırılan eğitim programları dışında yürütülen etkinliklerde AYUDİLMER’in verebileceği yeterlilik belgesi ve benzeri belgelendirme istekleri AYUDİLMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. (4) AYUDİLMER sertifika programları sonunda katılımcılara verilecek olan belgeler Rektörlük ve Müdür tarafından imzalanır. (5) AYUDİLMER eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek C1 ve C2 sertifikası Rektörlük ve Müdür tarafından, A1, A2, B1, B2 sertifikaları Müdür tarafından imzalanır. (6) AYUDİLMER tarafından verilen her tür sertifika ve/veya belgenin bir kopyası verildiği yıl ve sayı numarası esasına göre sınıflandırılıp arşivlenerek saklanır. Katılımcıların Sorumlulukları ve Disiplin Madde 24 – (1) Katılımcılar kaydoldukları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılırlar. (2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca, katılımcılar üniversite mekânlarında gerçekleştirilen eğitim programlarında, Üniversite öğrencilerinin uymak zorunda olduğu disiplin kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler. İlişik Kesme Madde 25 – Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ek olarak, AYUDİLMER eğitim programlarında, kayıt ücretini ödemeyen, kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, programın işleyişini bozacak hareketlerde bulunan, program süresince yüz kızartıcı suçtan mahkûm olan katılımcıların AYUDİLMER Yönetim Kurulu kararıyla eğitim programı ile ilişiği kesilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Konulara İlişkin Esaslar Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler Madde 26 – (1) AYUDİLMER eğitim programlarının katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler üzerinden yapılacak indirimlerde aşağıdaki esaslar uygulanır; a) Eğitim Programları ve diğer etkinliklere katılım; ücretli, ücretsiz veya indirimli olabilir. b) Açılacak her program veya yapılacak her etkinlik için öngörülen katılım ücretleri Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. c) Eğitim programına kayıt yaptıran ve program başladıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişkisi kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür. Eğitim programına kayıt yaptıran ve programın başlamasından en az 5 iş günü öncesine kadar programdan ayrılan katılımcıya ödediği ücretin %80 i geri ödenir. Ancak, uzun süreli hastalık, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle programdan ayrılan katılımcının durumunu belgelemesi halinde AYUDİLMER Müdürünün onayı ile paranın tamamının geri ödenmesi Yönetim Kuruluna bildirilir. Bir eğitim programına kayıt yaptırılmasına karşın, herhangi bir sebeple açılamayan eğitim programlarının ücreti Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin AYUDİLMER Müdürünün talebi doğrultusunda ilgili birim tarafından iade edilir. d) Eğitim programlarının ödeme koşullarını Yönetim Kurulu belirler ve koşullar adaylara önceden duyurulur. e) AYUDİLMER eğitim programlarında, gazilerden; şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarından eğitim ücreti alınmaz. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına, personeli ile eş ve çocuklarına %50, kurumların (protokol kapsamında) eğitim programının asgari katılımcı ile açılma şartından (en az 8 kişi) az olmayan toplu başvurularında %25 oranında indirim uygulanır. f) İndirim uygulanan katılımcı yalnızca bir indirim maddesinden yararlanabilir. g) Yukarıda belirlenen indirimler ve bunlar dışındaki öngörülemeyen durumlarda indirim uygulaması, Yönetim Kurulunun kararı ile uygulanır. Mali İşlerin Yürütülmesi Madde 27 – (1) AYUDİLMER’in mali işleri, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve üniversite ilgili mevzuatı kapsamında yürütülür. (2) Merkez gelirlerinin harcanmasına dair işlemlerde aşağıdaki esaslar uygulanır; a) Merkez gelirlerinin %60’ı Merkezin giderlerini karşılamak üzere Üniversite bütçesinde saklanır. Kalan %40’ı Üniversite bütçesine doğrudan aktarılır. b) Merkezin işleyişi, tanıtımı, sarf malzemeleri, demir başları vs giderleri Merkez gelirinden, yeterli kaynak olmaması durumunda Üniversite bütçesinden karşılanır. c) Yönetim Kurulu kararıyla Merkez bütçesinden karşılanmak üzere ulusal veya uluslararası etkinliklere, programlara katılmak için Merkezi temsilen gönderilecek personelin giderleri Merkez gelirlerinden karşılanır. ç) Bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddesinde belirlenen amaç ve faaliyet alanları dahilinde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında görevlendirilecek akademik ve idari personelin giderleri Yönetim Kurulu kararıyla Merkez bütçesinden karşılanır. d) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkez bünyesinde Üniversite son sınıf Filoloji Fakültesi öğrencilerinden belirli sayıda burslu veya yarı zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin giderleri Merkez bütçesinden karşılanır. Eğitim Programlarının İptali Madde 28 – Açılacağı duyurulan ve kaydına başlanan, AYUDİLMER eğitim programlarından kayıt dönemi sonunda öngörülen en az katılımcı sayısına ulaşılamayan programlar, Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından iptal edilebilir. İptaline karar verilen programlar için yatırılmış kayıt ücretleri ilgili katılımcılara iade edilir. Telif Hakları Madde 29 – Eğitim programlarında katılımcılara dağıtılacak tüm ders notlarının telif hakları ilgili öğretim elemanlarına aittir. Bu tür ders notları ilgili öğretim elemanlarının ve Yönetim Kurulunun izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların kişisel yararlanması dışında bir amaçla kullanılamaz. Satın Alma İşleri Madde 30 –Dil merkezi satın alma süreci, üniversite ihale ve satın alma yönetmeliğine göre, üniversite ilgili birimleri tarafından yürütülür. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 31 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine Rektörlük tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Harcama yetkilisi ve mali hükümler MADDE 32 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektörlüktür. Rektörlük gerekli gördüğü takdirde bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir. Demirbaş ve donanım MADDE 33 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. Yürürlük MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

Kuruluş Amacı

Dil Öğretim Merkezimizin amaçları şunlardır: a) Türkçe ve Kazakçanın yabancı dil olarak öğretimi başta olmak üzere talep edilen diğer dillerde dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, b) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini incelemek, c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, ç) Kazakistan sınırları içinde ve dışında dil, kültür ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak, d) Türkçe, Kazakça ve talep edilen diğer tüm dillerde imkânlar doğrultusunda, bu dilleri öğrenme fırsatı sağlamak, e) Talep edilen dilleri -Türkçe ve Kazakça başta olmak üzere- öğretmek amacıyla yurt içinde çalışacak ve/veya yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli belgelendirme ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler hazırlamak, oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

Misyon

Ahmet Yesevi Üniversitesi Dil Öğretim Merkezinin (AYU DİLMER) en temel misyonu, üniversitemize gelen öğrencilerimizin ve talep eden herkesin başta Kazakça, Türkçe olmak üzere istedikleri tüm dilleri gerek duydukları alanlarda etkin bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. Dil öğrenimi ve öğretimi alanında çağın gereksinimlerine uygun, modern yöntem ve yaklaşımları geliştirmek, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek iletişim kanallarını yenilikçi ve verimli kullanabilen bireyler ve toplumlar yetiştirmektir.

Vizyon

Yabancı dil olarak başta Kazakça ve Türkçeyi öğretmeye, uluslararası öğrencilerin/katılımcıların farklı dillerde iletişim kabiliyetlerini geliştirmeye çalışan AYU DİLMER’in vizyonu; üst düzey eğitim vererek yaratıcı, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.